Viešoji įstaiga - VšĮ steigimas, privalumai, trūkumai

Publikavimo data: 2019-01-02 Viešoji įstaiga - VšĮ steigimas, privalumai, trūkumai

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės vieša organizacija, kuri orientuojasi į visuomeninių poreikių tenkinimą, tokių, kaip: švietimas, mokslinė bei kultūrinė veikla, mokymas, aplinkosauga, sportas, socialinė apsauga, teisinės paslaugos bei kitos sritys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius ir visuomeninius interesus.

Norint apibendrinti, galima pasakyti, kad viešoji įstaiga, kaip veiklos sritis, turi atitikti tris pagrindinius požymius, išskiriančius ją iš kitų veiklos formų - tai pelno nesiekimas, ribota civilinė atsakomybė bei viešųjų interesų tenkinimas. Todėl dažniausiai pasitaikančios praktikos yra kad viešąsias įstaigas steigia būtent savivaldybės.

Viešosios įstaigos privalumai

Viešoji įstaiga, kaip veiklos registravimo forma, turi nemažai privalumų. Vienas iš jų, kuris yra, ko gero, didžiausias – tai ribota atsakomybė. Ribota atsakomybė užtikrina, kad jos dalininkų asmeninis turtas liktų saugus net ir nesėkmės atveju.

Antrasis privalumas, kuris yra ne mažiau reikšmingas už pirmąjį – nėra reikalingas įstatinis kapitalas. Pradedant naują veiklą, ypač jei tai smulkus verslas ar ypač ne pelno siekianti organizacija – įstatinio kapitalo klausimas gali būti gana sudėtingas. Kaip veiklos formą pasirinkę viešąją įstaigą – šio iššūkio išvengsite. Taip pat verta paminėti, kad steigiant viešąją įstaigą, nėra ribojamas steigėjų skaičius.

Viešoji įstaiga gali vykdyti ir komercinę veiklą. Beje, verta žinoti, kad jai yra taikomos mokestinės lengvatos. Pavyzdžiui, jei įstaigos pelnas neviršija 300 tūkst. eurų – tada 7250 eurų suma yra iš viso yra neapmokestinama. Viešoji įstaiga pelno mokestį moka tik nuo pajamų dalies, kuri gaunama iš ūkinės komercinės veiklos. Tačiau svarbu pabrėžti - jei uždirbtos pajamos yra panaudojamos veiklos, skirtos visuomenės labui, vykdymui – jos apmokestinamos nėra. Viešoji įstaiga turi galimybę gauti ir kitų juridinių asmenų paramą bei 2% paramą iš gyventojų.

Dar vienas iš privalumų - tai galimybė pritraukti naujų dalininkų, kurių dėka būtų gaunamos papildomos lėšos. Taip pat, atsiradus poreikiui, bet kada galima perleisti savo teises kitiems asmenims ir pasitraukti iš veiklos – procesas būtų gana nesudėtingas.

Viešosios įstaigos turi galimybę gauti paramą ir iš įvairių Europos sąjungos remiamų sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos ir kitų panašaus pobūdžio sričių.

Viešosios įstaigos trūkumai

Be privalumų, viešoji įstaiga, kaip ir bet kuri kita veiklos forma, turi savų trūkumų. Vienas iš jų, kuris yra, ko gero, didžiausias – viešosios įstaigos dalininkai negali išsidalinti gauto pelno. Pelnas dalininkams gali būti išmokamas tik algos pavidalu, tai reiškia, kad išmokama suma yra ribota.

Antrasis trūkumas – griežtai apibrėžiama veiklios sritis, kuri vėliau nebegali būti keičiama. Viešosios įstaigos įstatuose yra nurodoma ir aprašoma jos veikla, kuri visą įstaigos gyvavimo laikotarpį privalo išlikti nepakitusi. Taip pat svarbu paminėti, kad VšĮ nėra lankstumu pasižyminti veiklos forma – jos negalima vėliau pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę.

VšĮ steigimas ir valdymas

Steigiant viešąją įstaigą, sudaroma "steigimo sutartis" - jei steigėjų yra daugiau nei vienas arba "steigimo aktas" - jei steigėjas vis dėlto yra vienas asmuo. Kartu su steigimo sutartimi arba aktu yra pasirašomi ir steigimo įstatai. Juose yra aprašomi visi svarbiausi aspektai, kuriais vadovaujantis, įstaiga vykdys veiklą. Jei steigėjų yra daugiau nei vienas – tiek "steigimo sutartį", tiek ir "steigimo įstatus" privalo pasirašyti kiekvienas dalininkas.

Be komercinės veiklos, viešoji įstaiga pajamas veiklos vykdymui gali gauti dar iš keleto skirtingų šaltinių: dalininkų įnašų, dotacijų, tikslinių įnašų ir pan. Tačiau svarbu paminėti, kad viešosios įstaigos gautas pelnas griežtai turi būti panaudojamos toms sritims, kurios yra aprašytos steigimo įstatuose. Gautos lėšos negali būti išmokamos dalininkams. Taip pat jos negali būti panaudojamos darbuotojų premijoms išmokėti. Visi gauti pinigai turi būti panaudojami veiklos vykdymui ir visuomenės labui

Pagrindinis viešosios įstaigos organas – tai dalininkų susirinkimas, jei įstaigą steigia daugiau kaip vienas asmuo. Jei steigėjas yra vienas – pagrindinių organu tampa įstaigos vadovas, kuris dažniausiais atvejais ir yra pats steigėjas.

Jei yra daugiau kaip vienas steigėjas, viešojoje įstaigoje sprendimai priimami balsavimu. Vienas steigėjas turi vieną balsą, neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio piniginį įnašą jis yra įnešęs. Išimtis - jei steigimo įstatuose yra numatyta kita balsavimo tvarka ir vieno balso reikšmė sprendimų priėmime.

Susiję straipsniai:

Kas yra Uždaroji akcinė bendrovė

Kas yra Akcinė bendrovė

Kas yra Mažoji bendrija

Kas yra Individuali įmonė

Kas yra Dukterinė įmonė

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos