Kas yra Socialiai atsakinga įmonė?

Publikavimo data: 2019-02-19 Kas yra Socialiai atsakinga įmonė?

Įmonių socialinė atsakomybė apibrėžiama įvairiai. Vis gi, visus apibrėžimus vienija viena esmė: socialiai atsakinga įmonė verslą vykdo atsakingai atsižvelgdama į socialinius, aplinkosaugos ir skaidrumo aspektus daugiau, nei tą numato teisės aktai. Vadinasi, socialiai atsakinga įmonė savanoriškai į savo vidaus procesus ir santykius su suinteresuotomis šalimis įtraukia socialinius, aplinkosaugos ir skaidrios veiklos principus. Išskiriami tokie pagrindiniai socialinės atsakomybės plėtros principai:

1. Konkurencingos įmonės besikeičiančiomis globalios ekonomikos sąlygomis;

2. Tvirta socialinė sanglauda;

3. Atvira, skaidri ir etiška verslo praktika;

4. Saugi, švari ir kiek įmanoma ekologiška aplinka.

Kiekviena Lietuvoje veikianti socialiai atsakinga įmonė, suvokdama savo socialinę atsakomybę, savo noru prisiima įsipareigojimus tobulinti verslo praktiką, diegti moderniausias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, praktikuojamoje veikloje naudoti gamtos išteklius tausojančias ir taupančias technologijas. Visi įmonės gamybos ar paslaugų teikimo procesai vyksta naudojant žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas. Kurdama būsimus verslo planus, numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei ir socialinei aplinkai ir dalyvauja visuose socialiniuose dialoguose dėl geresnių darbo sąlygų, ekologiškesnių naudojamų medžiagų ir gamtos taršos mažinimo. Organizuodama savo veiklą, tokia įmonė visuomet atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių pareikštą nuomonę bei lūkesčius, užtikrina skaidrų valdymą ir plėtoja atvirus, etiškus santykius su verslo partneriais.

Kiekviena įmonė, siekdama konkrečiais veksmais patvirtinti savo socialinės atsakomybės siekiamumą, įsidiegia socialinės atsakomybės vadybos sustemas. Šios sistemos ne tik sustiprina įvaizdį visuomenėje, bet ir stipriai pakelia darbuotojų lojalumą bei motyvaciją. Be abejonės, tai lemia aukštesnę darbo kokybę, efektyvesnį verslo valdymą ir geranoriškus pokyčius organizacijoje.

Gerai Lietuvos įmonėms, plėtojančioms socialiai atsakingą verslą, pažįstamas standartas SA8000 – tai reikalavimai organizacijai, siekiančiai pademonstruoti savo atsakingą požiūrį į darbo sąlygų suteikimą ir palaikymą. Tuos reikalavimus nustato tarptautinė, nevyriausybinė, nesiekianti pelno  žmogaus teisių organizacija SAI (Social Accountability International). SA8000 nustato itin aiškiai apibrėžtus veiklos reikalavimus, kuriuos privalu atitikti. Tai liečia nepilnamečių darbą, darbo valandas, atlygį, diskriminaciją, nuobaudų praktikas, profesinę sveikatą bei saugą ir kt. Tuo pačiu stengiamasi suformuoti  sisteminį požiūrį į socialinio atsakingumo vadybą ir įtraukti svarbiausius vadybos sistemos reikalavimus: socialinio atsakingumo politikos skleidimą, suinteresuotų šalių atstovavimą, jų informavimą, socialinių problemų aptikimą, svarstymą ir šalinimą, tiekėjų ir subrangovų valdymą.

Diegiant SA8000 standartą, kiekviena įmonė įsipareigoja vykdyti  konkrečius reikalavimus ir pateikti apčiuopiamus rezultatus:

1. Užtikrinti socialinių darbo sąlygų lygį, kuris atitiktų tarptautinius mastus;

2. Socialinės atsakomybės principus paversti realybe per politiką ir praktines priemones;

3. Įsisavinti vadybos priemones, kurios užtikrintų, jog įsipareigojimai esti ilgalaikiai;

4. Pateiktas socialines vertybes paversti įmonės strategija ir vizija;

5. Įtraukti darbuotojus į veiklos keitimą ir tobulinimą;

6. Pagerinti bendradarbiavimą tarp vadovybės ir darbuotojų.

Socialinės atsakomybės samprata Lietuvoje dažnai painiojama su paramos teikimu, nematant realios naudos verslui. Šios krypties kritikai teigia, jog tai yra priešprieša: reikia rinktis arba pelną, arba socialinę gerovę. Vis dėlto, praktika įrodė, jog tai nėra pasirinkimų „žaidimas“. Socialinės atsakomybės esmė – trijų aspektų suliejimas į vieną darnią visumą: ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio.  Tokiu būdu sukuriama apžiuopiama vertė tiek verslui, tiek visuomeninei aplinkai.

Socialiai atsakinga įmonė, siekdama įrodyti tikrą rūpestį aplinkos saugumu, kuria ir įgyvendina efektyvaus energijos vartojimo tinklus. Vietoj iškastinio kuro gali būti naudojama atsinaujinanti energija: ekologiška elektros energija, saulės energija. Atliekos perdirbamos pagal griežtus ekologijos reikalavimus, pakartotinai naudojama įranga. Svarbus žingsnis link socialinės atsakomybės – tiekėjų pasirinkimas. Socialiai atsakinga įmonė pasirenka tik tuos tiekėjus, kurie praktikuoja tas pačias socialines vertybes ir rūpinasi aplinkosauga. Siekdamos išvengti neigiamo poveikio aplinkai, daugelis įmonių renkasi virtualų bendravimą. Jeigu kelionė yra neišvengiama, vietoj skrydžio lėktuvu ar važiavimo automobiliu, siūloma pasinaudoti visuomeniniu transportu arba vykti traukiniu.

Socialinės atsakomybės poveikis yra kompleksiškas ir pinigine išraiška jo išmatuoti neįmanoma. Todėl, norėdami  įvertinti šios praktikos naudą, socialinės atsakomybės diegimo šalininkai ir praktikai išskiria tokius aspektus: efektyvesnis verslo rizikų suvaldymas, stipriai padidėjęs vartotojų lojalumas, tikslesnis vartotojų poreikių patenkinimas, augantis konkurencingumas, greitesnė ir sėkmingesnė plėtra užsienio rinkoje, reikalavimų, keliamų ES ir Lietuvoje, atitikimas. Kiekviena įmonė konkrečius socialinės atsakomybės klausimus turi apibrėžti pati, atsižvegdama į suinteresuotų šalių poreikius ir savo veiklos pobūdį.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos