Galite pasirinkti kelias veiklas bei miestus
8 - -
Pasirinkti

Kas yra Juridinis asmuo

Publikavimo data: 2019-05-18 Kas yra Juridinis asmuo

Juridinis asmuo yra teisės subjektas, sudarytas iš vieno asmens ar didesnės žmonių grupės, kuriam numatyti teisiniai įstatymai suteikia galimybę gauti juridinio asmens statusą, leisiantį aeityje plėtoti savo numatytą veiklą.  Skaitydami bet kokio pobūdžio teisinius dokumentus, susiduriame su tokiomis sąvokomis: „fizinis asmuo“ ir „juridinis asmuo“. Dažnas mūsų nė nesusimąstome kas šias sąvokas sieja ar skiria. Pakalbėsime plačiau apie juridinį asmenį, jo pareigas ir teises.

Juridinių asmenų klasifikacija

Juridiniu asmeniu gali būti asmuo, įmonė, įstaiga ar organizacija, kuriems juridinį statusą pripažįsta įstatymai. Toks asmuo savo vardu gali įgyti teises ir pareigas, tapti atsakingu ieškovu ar atsakovu teisme. Pagal savo interesų tenkinimo, įgyvendinimo ir gynimo pobūdį juridiniai asmenys skirstomi į privačiuosius ir viešuosius. Verta pabrėžti, jog pagrindinis šių abiejų grupių kriterijus – steigėjų interesai.

Privatus juridinis asmuo gali įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tokius atvejus, kai tų teisių įgyjimui reikalingos tam tikras fizinio asmens savybės. Tai gali būti: lytis, amžius, rasė, giminystė ir kt. Privačių juridinių asmenų veiklos tikslas yra tenkinti asmens, organizacijos ar kitos žmonių grupės privačius interesus.

Viešasis juridinis asmuo tenkina ir gina viešuosius interesus. Todėl šiai grupei priskiriama  valstybės ir savivaldybės, jų institucijų ar kitų asmenų pelno nesiekiančios organizacijos. Materialinis gerbūvis siekiamas tik konkrečiai veiklai reikalingoms priemonėms įsigyti. O sąvoka „viešieji interesai“ reiškia naudą visuomenei ar tam tikrai žmonių grupei.

Nepaisant to, kad juridiniams asmenims būdindas bendra teisnumas, didesnes jų grupes gali sudaryti įvairių tautybių, rasių, etninių grupių žmonės. Todėl pagal kilmę teoriškai juridiniai asmenys skirtomi į nacionalinius ir tarpautinius.

Juridinio asmens teisės ir atsakomybės

Pati pagrindinė juridinio asmens teisė – teisė į pavadinimą. Jeigu kitas asmuo ar organizacija neteisėtai naudoja pirmojo pavadinimą, pastarasis turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus. Tuo pačiu įgyti naują pavadinimą, atlyginti turtinę bei neturtinę žalą. Tuo pačiu galima reikalauti, jog tą žalą padaręs asmuo ar organizacija, perduotų visą neteisėtai panaudotą informaciją ar priemones.

Kita svarbi juridinio asmens teisė – nuosavybės teisės objektą valdyti ir disponuoti savo nuožiūra, nepažeidžiant kitų asmenų ar jų grupių teisių bei interesų. Savininkai taip pat turi teisę turtą ar jo dalį perduoti kitam asmeniui ar organizacijai. Be abejonės tokios procedūros atliekamos įstatymo numatyta tvarka. Patikėtinis turtą privalo valdyti pagal patikėjusio jį asmens  nustatytas ir įstatymų leidžiamas sąlygas.

Atsižvelgiant į teisinę atsakomybę,  juridiniai asmenys skirtomi:

  1.  Ribotos teisės juridiniai asmenys. Už atsiradusias skolas, nesumokėtus mokesčius ar padarytą žalą juridinis asmuo atsako tik savo turtu. Tokiu atveju atsiradusios prievolės kitiems veiklos dalyviams (akcininkams, vadovams, buhalteriams, darbuotojams ir kt.) nepereina.
  2.  Neribotos teisės juridiniai asmenys. Neribota atsakomybė nepanaikina pačio pagrindinio juridinio asmens požymio – turto atskirumo. Ši atsakomybė yra subsidarioji. Jeigu kreditorius, pareiškęs ieškinį pagrindiniam skolininkui, per numatytą laiką negavo žalos atlygio, tuomet jis gali pareikšti reikalavimą subsidariai atsakingam skolininkui.

Žinotina, jog pagrindinis juridinio asmens atsakomybės požymis – jo teisnumas ir veiksnumas. Civiliniame kodekse yra numatyti civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Visas išvardintas CK straisnių teises bei pareigas pateiktais pagrindais gali įsigyti teisėtai juridinio asmens statusą įgijęs asmuo ar organizacija.

Be abejonės, kaip ir kiekviename socialiniame reiškinyje, didelį vaidmenį juridinio asmens veikloje turi žmogiškasis faktorius. Vadinasi, pagrindine juridinio asmens pareiga tampa sąžiningumas ir lojalumas tiek savo organizacijos nariu tarpe, tiek kitų fizinių bei juridinių asmenų atžvilgiu.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Interneto paslaugos