Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros galimybės, pagal naująją ES direktyvą

Publikavimo data: 2014-03-22 Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros galimybės, pagal naująją ES direktyvą Europos sąjungos teisės aktai šiuo metu jau aiškiai nustato kokias teises ir taisykles dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų turi sąjungai priklausančių šalių gyventojai. Juose patvirtinama pacientų teisė į saugias bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir į išlaidų kompensavimą kitose ES valstybėse.

 

Tiems pacientams, kurie vyksta į kitą ES valstybę narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų, bus užtikrintos tokios pat teisės kaip ir tos valstybės piliečiams. Jeigu savo gyvenamojoje šalyje pacientas gauna tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas, ta šalis turės už jas sumokėti ir užsienyje. Bus padengta būtent tokio dydžio pinigų suma, kokia yra nustatyta paciento šalyje. Kartais jie prieš išvykdami gydytis turės gauti leidimą, tai ypač aktualu tada, kai jei jiems naktį teks praleisti ligoninėje arba teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos bus ypač specializuotos ar brangios.

Dėl šio naujojo teisės akto Europos sąjungos pacientai galės paprasčiau ir greičiau sužinoti informaciją apie sveikatos priežiūrą kitose sąjungos šalyse, tai suteiks didesnę tikimybę pasveikti. Be to nacionalinėms sveikatos institucijoms bus žymiai lengviau bendradarbiauti bei keistis informacija, susijusia su sveikatos priežiūros kokybe bei saugumu. Bus plėtojamas ir Europos pavyzdinių centrų tinklas. Į jį savanoriškai bursis pripažinti specializuoti sveikatos apsaugos centrai. Siekiant ES šalims padėti pasinaudoti didžiulėmis sveikatos technologijų galimybėmis, bus skatinamas ir ES šalių bendradarbiavimas.

Kokiu mastu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos?

Kadangi įprastai gydytis pageidaujama paciento gyvenamojoje šalyje, tai sveikatos priežiūros paslaugų paklausa užsienyje sudaro vos 1 proc. visų viešojo sektoriaus išlaidų, skirtų sveikatos priežiūrai. Į šį skaičių taip pat įtrauktos ir užsienyje suteiktos, bet iš anksto nesuplanuotos sveikatinimo paslaugos, pavyzdžiui, skubi pagalba turistams. Taigi, šiuo metu planuojamų paslaugų, tokių kaip klubo ar kelio sąnario, kataraktos operacijos, į užsienį vyksta dar mažiau žmonių, taigi, ir išlaidos joms yra mažesnės negu 1 proc.

Tiems piliečiams, kuriems svečiuojantis užsienyje prireikia medicinos pagalbos, ir toliau bus taikomi dabar galiojantys teisės reglamentai ir Europos sveikatos draudimo kortelė. Pagal šį reglamentą pacientas, kuris iš anksto suplanavo gydymą, gali prašyti ir išankstinio leidimo. šis prašymas negali būti atmetamas jeigu paciento gyvenamojoje šalyje nėra galimybės suteikti reikiamą gydymą per pagrįstą laikotarpį.

Svarbu akcentuoti tai, kad reglamentai yra taikomi ne visiems sveikatos paslaugų teikėjams. Kai kuriems privatiems paslaugų teikėjams jie netaikomi. Pagal šiuos reglamentus pacientas taip pat turi galimybę prašyti leidimo ir dėl visų kitų sveikatos priežiūros paslaugų. Ir toks leidimas pagal direktyvą, turi būti duodamas ne išimtinai, o visada.

Naujojo  teisės akto nauda

šis teisės aktas neturės jokio poveikio galiojantiems socialinės apsaugos reglamentams, kuriuose jau nustatytos ir įtvirtintos laisvo asmenų judėjimo sąjungoje teisės. Bene pagrindinis naujos direktyvos laimėjimas būtent stacionariosios sveikatos priežiūros srityje – tai laisva pacientų teisė pasirinkti norimą paslaugų teikėją. Naujasis teisės aktas taip pat suteikia didesnes pasirinkimo galimybes. Direktyva yra taikoma visiems be išimties sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams Europos Sąjungoje. Ji leidžia išvengti daug biurokratinių kliūčių.

Visose valstybėse narėse bus steigiami nacionaliniai informacijos centrai, kurie pacientams suteiks visą informaciją, būtiną sprendimui priimti, pavyzdžiui, apie sveikatos priežiūros kokybę bei saugą. Be to, šioje direktyvoje yra nustatomos ir naujos priemonės, kurios padės pacientams pasinaudoti abiejuose teisės aktuose nurodytomis teisėmis.

Visi pacientai turi galimybę sulaukti motyvuoto sprendimo ir jį apskųsti, jeigu įtaria, kad jo teisės galėjo būti pažeistos. Be to, pacientai turi teisę gauti savo sveikatos istorijos ir kitų dokumentų kopijas, gali pateikti skundą ir siekti žalos atlyginimo – juk visoms sveikatos priežiūros paslaugoms yra taikomas draudimas ar kita panaši garantija.

Kada reikalingas išankstinis nacionalinės institucijos leidimas?

Leidimas vykti gydytis į kitą Europos sąjungos valstybę narę nacionalinių institucijų gali būti išduotas, kai teikiamos tam tikros sveikatos paslaugos, dėl kurių ligonis ligoninėj praleidžia bent vieną naktį, taip pat tada, kai teikiamos specializuotos ir ypač brangios sveikatos priežiūros paslaugos ir tada, kai yra iš tikrųjų svarbių ar ypatingų priežasčių, kurios yra susijusios su tam tikro sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo paslaugų sauga arba kokybe. šiais atvejais pacientams gali tekti kreiptis į tam tikrą nacionalinę sveikatos instituciją, kuri yra atsakinga už išlaidų kompensavimą, ir prašyti jos išankstinio leidimo. Akcentuotina, kad valstybės narės privalo paskelbti viešai, kokioms paslaugoms yra būtinas toks leidimas. šis sąrašas turi būti pateiktas nacionaliniame informacijos centre.

Prašymas nacionalinės sveikatos institucijos gali būti atmestas, jeigu atitinkamos paslaugos arba jų teikėjas pacientui gali sukelti tam tikrą pavojų bei tada, kai reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos paciento gyvenamojoje šalyje suteikiamos per mediciniškai pagrįstą laiką. Toks valstybių narių sprendimas turi būti motyvuotas bei įvertintas, atsižvelgiant į medicininiu požiūriu pagrįstą situaciją ir aplinkybes. Pacientai gali prašyti persvarstyti iš naujo bet kokį sprendimą, susijusį su įvairiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Europos sąjungos valstybėje narėje.

Gydymo išlaidų užsienyje kompensacija

Pacientui yra kompensuojama tokia pat pinigų suma, kokia būtų kompensuota jo gyvenamojoje šalyje už tokio paties pobūdžio paslaugas. ES valstybės narės, kurios teikia nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalės pacientus informuoti apie nustatytas kompensavimo normas. Jeigu konkrečios sveikatos priežiūros paslaugos kitoje šalyje yra pigesnės nei gyvenamojoje valstybėje, kompensacija už jas turi atitikti tikrą gydymo vertę.

Jeigu pacientui reikalingos paslaugos gyvenamojoje šalyje nėra teikiamos, tai jas galima užsisakyti ir užsienyje, tačiau už tokias sveikatos priežiūros paslaugas bus kompensuojama tik tokiu atveju, jei jos įtrauktos į kompensuojamųjų vaistų bei pagalbos priemonių sąrašą, o pacientas pagal gyvenamosios šalies įstatymus gali jomis naudotis. Patikrinti, ar tam tikra paslauga yra įtraukta į kompensuojamųjų vaistų bei pagalbos priemonių sąrašą, padės nacionaliniai informacijos centrai.

Paprastai pacientas už sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje turi susimokėti pats, o nacionalinės institucijos šias jo išlaidas turi kuo skubiau kompensuoti. Valstybės narės turi galimybę už sveikatos paslaugas sumokėti ir tiesiogiai, o ne kompensuojant atitinkamas sumas pacientams. Įstatyme yra numatoma galimybė ES valstybėms iš anksto raštu patvirtinti kompensuojamąją sveikatos priežiūros paslaugų sumą

Gydymosi užsienyje tęstinumas

Visi medicininiai duomenys būna perduodami tai valstybei narei, kuri pacientą gydys. Prieš pradedant gydytis kitoje ES šalyje, pacientas gali iš savo gyvenamosios šalies gauti įvairių medicininių įrašų kopijų, o sugrįždamas į ją –kopiją iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo kitoje šalyje. Jei gydymosi užsienyje metu buvo patirta žala, tai tos valstybės informacijos centras paaiškins paciento teises bei suteiks informaciją apie tvarką, kuri yra taikoma šalyje, kur gydomasi. Gyvenamoji šalis privalo užtikrinti, kad gydymas grįžus būtų tokios pat kokybės, kaip ir prieš pacientui išvykstant, nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje pacientas gydėsi.

Kitoje Europos sąjungos valstybėje išduotas vaisų receptas turi būti pripažįstamas ir paciento gyvenamojoje šalyje. Tokiu būdu bus užtikrintas tinkamas gydymo tęstinumas, pradėjus jį kitoje šalyje. Pacientai turi galimybę įsigyti gydytojo išrašytų receptinių vaistų bet kurioje ES valstybėje, jei joje jais prekiauti leidžiama. Nors tai ir nėra naujas dalykas, tačiau realybėje neretai pasitaiko vaistų receptų pripažinimo sunkumų. šios direktyvos nuostatos iš esmės padės vaistininkams suprasti ir kitoje valstybėje narėje išduotus vaistų receptus, juos priimti.

Sveikatos technologijų vertinimo tinklas

Priimti tinkamus ir teisingus sprendimus dėl investicijų ir išlaidų sveikatos priežiūros srityje padeda sveikatos technologijų vertinimo tinklas. šiandien kiekviena šalis narė tokius vertinimus atlieka pačios, taigi, ES šalys gali gauti didelę naudą. Be to, sveikatos technologijų vertinimo tinklas gali būti ypač naudingas ir sveikatos sistemoms. Juk nuolatinis oficialus ES valstybių narių bendradarbiavimas ypač naudingas priimant svarbius sprendimus ir suderinant atitinkamus veiksmus. šie tinklai yra tiesiogiai naudingi visoms nacionalinėms sveikatos sistemoms, o netiesiogiai naudingi pacientams. Išsamesnę informaciją apie kiekvieno ES piliečio teisę į sveikatos priežiūros paslaugas ne gyvenamojoje valstybėje galima sužinoti savo šalies informacijos centre arba apsilankius internetiniame tinklalapyje „Jūsų Europa“.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Medicinos paslaugos
SVEIKA ODA, UAB Visų odos problemų sprendimas vienoje vietoje!
Balsavo: 12
Adresas:
Savanorių pr. 79, Kaunas
Telefonas:
El. paštas:
Tinklalapis:
Klinikos
Medicinos paslaugos
Klinika „Sveika oda’’ – specializuota odos ligų ir estetinės medicinos klinika. Pasitelkus modernius šiuolaikinius diagnostikos ir gydymo(...)
Balsavo: 28
Adresas:
M. Valančiaus g. 7 -51, VILNIUS
Telefonas:
El. paštas:
Tinklalapis:
Interneto parduotuvės
Klinikos
Medicinos paslaugos
ERA ESTHETIC Estetinės ir Lazerinės medicinos klinikos Vilniuje ir Kaune.Klinikose odos ligų diagnostika ir gydymas atliekamas(...)
Balsavo: 8
Adresas:
Savanorių pr. 287 -329, KAUNAS
Telefonas:
El. paštas:
Tinklalapis:
Klinikos
Medicinos paslaugos
Vidaus ligų diagnostika ir gydymas. Skydliaukės mazgų gydymas be operacijos. Šeimos gydytojo paslaugos.
kamelota.lt
www.kopicentras.lt
kamelota.lt
www.kopicentras.lt