Aplinkos apsaugos vadybos sistema aktuali ir gamintojams

Publikavimo data: 2014-03-22 Aplinkos apsaugos vadybos sistema aktuali ir gamintojams Pastaruoju metu įmonėse ir kitose organizacijose priimant sprendimus aplinkos apsauga tampa vis svarbesniu veiksniu, todėl vis dažniau imama galvoti apie aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimą. Aplinkosauga – tai aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

 

Pagal ES klimato ir energetikos politiką, Europa turi tapti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos regionu, todėl 2020 metams kiekvienai ES šaliai narei nustatyti labai konkretūs išmetamų dujų rodikliai, patvirtinti ES klimato ir energetikos srities teisės aktų paketu. Europos Komisijos komunikatuose teigiama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. reikia sumažinti bent 20 proc., pasiekti, kad iki tų pačių metų atsinaujinanti energija sudarytų 20 proc. ES suvartojamos energijos. Būtina atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad transporto sektoriuje būtų sumažintas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir kad energijos tiekimas taptų patikimesnis.

šiems tikslams pasiekti buvo sukurta aplinkos apsaugos vadybos sistema (toliau – AVS), kurios organizacinė struktūra, atsakomybės sritys, tvarka ir procedūros, procesai ir ištekliai yra skirti aplinkos apsaugos politikai suformuoti ir įgyvendinti. Tai yra įprastinė vadybos sistema, organizuojama tam, kad integruotų aplinkosauginį mąstymą ir administracines procedūras. Kita vertus, ši iš pirmo žvilgsnio paprasta sistema priklauso nuo įmonės personalo, organizacinės struktūros, procesų ir procedūrų ar netgi nuo darbuotojų įpročių. Lietuvoje ne visos įmonės savanoriškai diegiasi AVS – dauguma tos, kurios vienaip ar kitaip yra glaudžiai susijusios su valstybiniu sektoriumi.

Aplinkosaugos vadybos sistema yra priemonė, skirta tam, kad aplinkosauga būtų veiksminga visų rūšių organizacijose, t. y. būtų nustatytos problemos, rasti sprendimai jai gerinti. AVS suteikia galimybę sistemingai valdyti tiesioginį ir ilgalaikį organizacijos produktų, paslaugų ir veiklų poveikį aplinkai, taip pat nuosekliai spręsti aktualius aplinkosaugos klausimus, skiriant lėšų, apibrėžiant atsakomybę ir nuolatos vertinant veiklas, procesus bei procedūras. Paprasčiau tariant – tai priemonė, leidžianti ir padedanti įmonėse vykdyti teisingą ir aplinkai mažiau žalingą veiklos vykdymą.

AVS yra pagrindinė priemonė įmonėms, siekiančioms valdyti teikiamų paslaugų ar gaminamų produktų sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai. Ji padeda teisingiau paskirstyti išteklius, priskirti atsakomybę darbuotojams bei nuolat vertinti gamybinius procesus, procedūras ir taip nuosekliai spręsti aplinkosaugos problemas.

Pagrindinis AVS diegimo tikslas – užtikrinti nuolatinę įstatymų reikalavimų atitiktį ir dokumentais patvirtinti, kad aplinkosauga nuolat būtų gerinama. Kita vertus, įmonės turėtų savarankiškai ir niekieno neverčiamos bei suprasdamos, kaip svarbu yra aplinkosauga, diegti AVS.

Pagrindinis AVS principas – rūpintis, kad bet kuri organizacija, remdamasi vartotojų poreikiais, visuomenės, valstybinių institucijų, skolintųjų ar aplinkos apsaugos organizacijų interesais nusistatytų individualius tikslus ir užduotis, suderinamas su teisiniais reikalavimais, sukuriant aplinką, kuri kitų įmonių vadovams padėtų suprasti AVS naudą ir svarbą.

Pagrindinė šiuolaikinės aplinkosaugos vadybos sistemos paskirtis – planuoti, kurti, diegti, prižiūrėti, analizuoti, gerinti ir plėtoti organizacijos aplinkos apsaugos politiką, tikslus ir uždavinius, leidžiančius didinti aplinkos apsaugai naudojamų priemonių įvairovę ir panaudoti rinkos mechanizmus.

Aplinkos vadyba gali būti taikoma ir bet kokioje organizacijoje nepriklausomai nuo jos dydžio ir veiklos srities. Tai gali būti pramonės, didmeninės prekybos įmonė, turizmo agentūra ir pan. Esminiai yra įmonės ar kitos organizacijos veiklos, produktų ir paslaugų aplinkos apsaugos aspektai, kurie turi būti atitinkamai valdomi.

Taigi, AVS remiasi tokiais pagrindiniais vadybos principais: formuluoja konkrečias užduotis ir paskirsto atsakomybę, nurodo užduočių įvykdymo būdus, registruoja ir įvertina, kaip atliekamos užduotys. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimas įmonėse reikalingas ne tik dėl įstatymų įgyvendinimo, bet ir įmonėms siekiant išlikti konkurencingomis rinkoje. Dabartiniais laikais, siekiant parduoti prekę ar paslaugą labai didelį vaidmenį atlieka tai, kad įmonė ar jos parduodamos paslaugos yra draugiškos aplinkai.

Patalpinta rubrikoje(-ose): Aplinkos apsauga