Pranešimas spaudai

AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS

Paskelbta: 2019-02-28

GRETSCH-UNITAS BALTIC, UAB Gaminame ir parduodame automatines įėjimo ir pastatų valdymo sistemas. Siūlome platų beveik visose sri­tyse pri­ta­i­komų automa­tinių durų ir stik­linių stum­domųjų durų asorti­mentą.

STUMDOMOSIOS DURYS: Automa­tinėms įėjimo į pas­tatus sis­te­moms įrengti įmonė „GU Automatic“ siūlo pla­taus stum­domųjų durų asorti­mento gami­nius: puikių pro­por­cijų stum­domąsias duris, itin elegan­tiškas apvaliame rėme mon­tuojamas stum­domąsias duris arba vietą tau­pančių tele­s­ko­pinių durų vari­antus. Nesvarbu, ar tai yra eva­ku­ac­inės stum­domo­sios durys, kurioms išduotas patvir­tinimo ser­ti­fikatas, ar eko­no­miškas durų vari­antas – didži­ausią prio­ri­tetą įmonė „GU“ teikia saugumui. Galite pasik­li­auti ne tik aukšta kokybe ir patrau­kliu dizainu, bet ir patikimu funkcio­nalumu.

ATIDAROMŲJŲ DURŲ VARIKLIAI: Bend­rovės „GU Automatic“ atida­romųjų durų varik­liai daž­ni­ausiai naudojami neįgalie­siems asmenims pri­ta­ikytuose sta­tiniuose, kuriuos statant daugi­ausia dėmesio ski­riama patogumui. Atida­romųjų durų varik­lius mon­tuojant prie priešgaisrinių ir nuo dūmų apsaugančių durų, kurios turi būti užda­romos naudojant atit­inkamą jėgą, minėtos durys gali būti lengvai var­st­omos automa­tizuotai. Be to, pasirinkę mūsų tyliai veiki­ančius ir patikimus varik­lius galite automa­tizuoti tra­dicines duris.

KARUSELINĖS DURYS: Stand­ar­tinės karuselinės durys „GRA“, Vien­tiso stiklo karuselinės durys „GGG“, Dideliems objektams skirtos karuselinės durys „GGR“. Nesvarbu, ką pasirink­site – dideliems objektams skirtas ar stand­ar­tines karuselines duris, galite tikėtis aukšči­au­sios bend­rovės „GU Automatic“ gaminių kokybės ir pati­krintos saugos. Jei norite įrengti vizualiai patrauklų ir nuo skersvėjo apsaugotą įėjimą su karuselinėmis durimis, siūlome Jums individualaus pro­jek­tavimo paslaugas.

ASMENŲ PRIEIGOS KONTROLINĖS SISTEMOS: Asmenų pri­eigos kontrolinių sis­temų sprendimai yra ne tik funkcio­nalūs ir saugūs, bet ir este­tiški bei išskir­tinio dizaino.

STIKLINĖS STUMDOMOSIOS SIENOS: Pasirinkę bend­rovės „GU Automatic“ stik­lines stum­domąsias sienų sis­temas galė­site atskirti erdves ir įgyvend­inti individualaus fasado koncepciją prekybos pasažuose. Atskiri ele­mentai gali būti stum­domi ran­komis arba automa­tiškai.

UAB "GRETSCH-UNITAS BALTIC" PATEIKIA TINKAMUS MONTAVIMO BRĖŽINIUS, PADEDA PALEISTI ĮRENGINIUS IR VĖLIAU GARANTUOJA TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ.

Platesnę informaciją, apie įmonės teikiamas paslaugas, rasite apsilankę tinklalapyje: www2.g-u.com

GRETSCH-UNITAS BALTIC, UAB


852329056
info@g-u.lt

www.kaunotarpininkai.lt
www.plasteda.lt
www.kaupaka.com
miskinta.lt
www.paminklai.lt